Platforma ZakupowaNr postępowaniaPostępowanie


Dokumentacja


Wyjaśnienia,

odp. na pytania

PCZ/II-ZP/11/2020

Dostawa respiratora stacjonarnego 1 sztuki oraz respiratorów transportowych 2 sztuki

dla  Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie,

realizowana w ramach projektu pn.

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie.
[16.10.2020]


Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 9.30


PCZ/II-ZP/09/2020

[11-09-2020]


Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem

- Ogłoszenie - PCZ/II-ZP/09/2020

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

- Załącznik nr 5 do Siwz - Oświadczenie grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 do Siwz - Wykaz usług

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz środków transportu

- Załącznik nr 9 o SIWZ - Wykaz środków pioracych i dezynfekcyjnych

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy


[16-09-2020]

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.


[21-09-2020]


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2020


[25-09-2020]

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


[16-09-2020]

- Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/09/2020

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.

PCZ/II-ZP/08/2020

[13-08-2020]


Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-2

- Ogłoszenie - PCZ/II-ZP/08/2020

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Grupa kapitałowa


[21-08-2020]


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2020


[27-08-2020]

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPCZ/II-ZP/04/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia


na dostawę zamgławiaczy do dezynfekcji pomieszczeń - ilość 4 szt. dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowaną w ramach projektu pn: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzone zostało na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm., z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych


[27.07.2020]


- Informacja o udzieleniu zamówienia


PCZ/II-ZP/06/2020

[01-07-2020]


Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

- Ogłoszenie - PCZ/II-ZP/06/2020

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Grupa kapit.

- Załącznik nr 6 do SIWZ - oświdcz. o dopuszcz. do obrotu


[07-07-2020]


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . PCZ/II-ZP/06/2020


[10.07.2020]


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/06/2020


[15-07-2020]

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


[06-07-2020]

- Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/06/2020


[07-07-2020]

- Odpowiedzi na pytania 2- PCZ/II-ZP/06/2020

PCZ/II-ZP/05/2020

[17-06-2020]

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-05-2020

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Załącznik asortymentowo-cenowy do SIWZ

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty 2020

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Gr. kapitałowa

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie


[26.06.2020]


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/05/2020


[08-07-2020]

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[23-06-2020]

- Odpowiedzi na pytania - PCZ/II-ZP/05/2020

PCZ/II-ZP/01/2020

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego (ON) do środków transportu Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-01-2020

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej


- Załącznik nr 3 do SIWZ - po zmianach z dnia 17.01.2020r.


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/1/2020


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


- Odpowiedzi na pytania - PCZ-II-ZP-01-2020

PCZ/II-ZP/19/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Środków czystości w Grupach 1-6

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-19-2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Gr. kapitałowa


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/19/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


- Odpowiedzi na pytania - PCZ-II-ZP-19-2019

PCZ/II-ZP/16/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-19.

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-16-2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy


- Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianach z dnia 26.09.2019


- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa

- Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - dop. do obr.


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Przedłużenie terminu składania ofert


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


- Odpowiedzi na pytania - PCZ-II-ZP-16-2019

- Odpowiedzi na pytania - PCZ-II-ZP-16-2019

- Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianach z dnia 26.09.2019

PCZ/II-ZP/15/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu  pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-15-2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

- Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Pakiet 1 - Sprzet rehabilitacyjny

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ- Pakiet 2 - wyposażenie do sali rehabilitacyjnej

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Pakiet 2 - po zmianach z dnia 20.08.2019 r.

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy


- Aktualny-Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Pakiet 2- po zmianach odp. na pyt. z dn. 22.08.2019r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2019


- Informacja o odrzuceniu ofert w zakresie Pakietu nr 2 - 16.09.2019r.


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Odpowiedzi na pytania  20.08.2019r.

- Odpowiedzi na pytania  22.08.2019r.

PCZ/II-ZP/14/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-13

- Ogłoszenie - PCZ/III-ZP/14/2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

- Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - xml

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d6380e4c-2f21-46ab-a3fa-f9686905d5cf


- Szczególy postępowania


- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach z dn. 12.09.2019r.- Informacja o zmianie terminu składania ofert 18.09.2019

- Sprostowanie do Informacji o zmianie terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania z dnia 18.09.2019r.


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2019r.

- Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 20.09.2019r


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2019r.


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


- Odpowiedzi na pytania  12.09.2019r.

- Odpowiedzi na pytania część 2 z dn. 18.09.2019r.

- Odpowiedzi na pytania część 3 z dn. 20.09.2019r.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

PCZ/II-ZP/13/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę OPATRUNKÓW w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-13-2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy


- Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach z dnia 09.07.2019r.


- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o wyrobach med.


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

- Odpowiedzi na pytania  09.07.2019r.

PCZ/II-ZP/12/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-12-2019

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie Gr. kapitałowa

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/12/2019


- Zawiadomienie o wyborze oferty w Gr.1,2,3,4,5,8,9,unieważnieniu postępowania w zakresie Gr. 7 oraz odrzuceniu oferty


- Informacja o odrzuceniu ofert w gr. 6


- Zawiadomienie o wyborze oferty w Gr. 6- Odpowiedzi na pytania cz.1- 13.06.2019r.

- Odpowiedzi na pytania cz.2- 14.06.2019r.

- Odpowiedzi na pytania cz.3- 14.06.2019r.

PCZ/II-ZP/11/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986, 2215) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 o ust. 1 ustawy Pzp.


Przedmiot zamówienia:


Dostarczanie przygotowanych całodziennych posiłków

dla pacjentów  oraz dystrybucja w oddziały szpitalne

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Ogłoszenie - PCZ-II-ZP-11-2019

- Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 -  Wykaz usług

- Załącznik nr 5 - Wykaz samochodów

- Załącznik nr 6 - Wykaz osób

- Załącznik nr 7 - Ośw. o Grupie kapitałowej

- Załącznik nr 8 - Wzór umowy


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/11/2019


- Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


PCZ/II-ZP/10/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej na Oddział Ginekologiczno- Położniczy oraz wyposażenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2.1 - Pakiet 1 - Aparat USG

- Załącznik nr 2.1 - Pakiet 1 - Aparat USG - poprawiony odp. na pyt z dn. 27.05.2019r

- Załącznik nr 2.2 - Pakiet 2 - Aparaty do Fizjoterapii

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie dotyczące przynależności do Grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/10/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/10/2019

- Odpowiedzi na pytania - 27.05.2019r.

PCZ/II-ZP/09/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Rękawic medycznych w Pozycjach 1-8"

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ - Rękawice w Pozycjach 1-8

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrobach medycznych


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja o przedłużeniu  terminu składania ofert


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/9/2019- Odpowiedzi na pytania - 27.05.2019r.

PCZ/II-ZP/07/2019

Postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. na: Dostawę sprzętu medycznego realizowaną w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie” nr POIS.09.01.00-00-0344/18  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 2.1. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych

- Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 2.2. Pulsoksymetr

- Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 2.3 Zestaw do trudnejj intubacji

- Opsi przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2.4 Zestaw do intubacji i wentylacji

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/07/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/7/2019

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/08/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5.

- JEDZ-PCZ-II-ZP-08-2019

- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ee0a469f-d35f-4b50-a139-588fd42d74ec


- Szczególy postępowania

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3 - Ośw. dot. grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2019


- Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/08/2019PCZ/II-ZP/06/2019

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie

- Załącznik nr 3 - Ośw. Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 4 - Wykaz usług

- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do dyspon.

- Załącznik Nr 6 - wzór umowy


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja o przedłużeniu  terminu składania ofert


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/06/2019


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/6/2019


- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/03/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego realizowaną w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie” nr POIS.09.01.00-00-0344/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Pakiet 1 - Kardiomonitory- Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Pakiet 2 - Respirator - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Pakiet 3 - USG - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.4 do SIWZ - Pakiet 4 - Pompa infuzyjna - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.5 do SIWZ - Pakiet 5 - Aparat do płynów inf. - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.6 do SIWZ - Pakiet 6 - Pulsoksymetr- Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.7 do SIWZ - Pakiet 7 - Elektryczne urządzenie do ssania - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.8 do SIWZ - Pakiet 8 - Zestaw do trudnej intubacji - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.9 do SIWZ - Pakiet 9 - Zestaw do intubacji i wentylacji - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 3.10 do SIWZ - Pakiet 10 - Aparat do powierzchn.ogrzewania pacjenta - Zestawienie warunków i parametrów technicznych

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do Grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/03/2019


- Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 5,6,8 i 9


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów 1,2,3,4,7,10


- Odpowiedzi na pytania cz.1

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/02/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego (ON) do środków transportu Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianach

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/02/2019

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/02/2019


- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/17/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-11

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz asortymentowo cenowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ -  Grupa kapitałowa

- Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/17/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/17/2018


- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/16/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

- Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

- Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. - grupa kapitałowa

- Zał. nr 6 do SIWZ - Ośw. o dop. do obrotu i stosow.


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/16/2018

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/15/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowych

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/15/2018


PCZ/II-ZP/14/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - Ośw. dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2018

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/14/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/13/2018

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Ośw. dot. wykluczenia

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o spełnianiu warunków udziału w post.

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz środków transportu

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/13/2018

- Odpowiedzi na pytania

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

PCZ/II-ZP/12/2018

Przetarg na:

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Ogłoszenie o zamówieniu


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 8 wykaz sprzętu elektronicznego

- Załącznik nr 9 wykaz pojazdów

- Załącznik nr 10 wykaz szkodowości


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPCZ/II-ZP/10/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - OświadczenieInformacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/10/2018- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/10/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/09/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowyc

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy
Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/09/2018


- Zawiadomienie unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/09/2018


PCZ/II-ZP/08/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ - Rękawice med. w poz. 1-8

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrobach med.


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/08/2018- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/08/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.


- "Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"


- 2018-OJS065-144229-pl - Ogł. o zamówieniu opublikowane

- SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

- SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3 - JEDZ

-  espd-JEDZendoprotezy

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wyrobów medycznych


- Zbiorcze zestawienie ofert.


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/07/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (winda, platforma)

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/06/2018- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/06/2018


PCZ/II-ZP/17/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortym-cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ - (zmiana)

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/17/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/17/2017

- Odpowiedzi na pytania cz.1

- Odpowiedzi na pytania cz.2


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PCZ/II-ZP/13/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-10

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4  - Grupa kapitałowa (oświadczenie)

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/13/2017


- Informacja dotycząca informacji z otwarcia ofert- PCZ/II-ZP/13/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/13/2017

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/11/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w Grupach 1-9

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załacznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 - wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/11/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/11/2017

- Odpowiedzi na pytania cz.1

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2017

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania przygotowanych całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały szpitalne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Informacja dot. Ogłoszenia o zamówieniu

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

- Część II SIWZ Załączniki

- Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

- Część IV SIWZ - Wzór umowy


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/10/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/10/2017


PCZ/II-ZP/09/2017

Przetarg na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy  - po zmianach z dnia 16.05.2017r.


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/09/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/09/2017

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-3

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/06/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/06/2017


PCZ/II-ZP/18/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- SIWZ - po zmianach z dnia 13.12.2016r.


- Informacja z otwarcia ofert -

          PCZ/II-ZP/18/2016


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/18/2016

- Informacja

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/13/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch Ambulansów typu B w formie leasingu operacyjnego

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 2a

- Załącznik nr 2b

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 4a

- Załącznik nr 5

- Bilans - 2015

- Rachunek zysków i strat - 2015

- F- 01 - II kw. 2016


- Informacja o wyborze


-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2


PCZ/II-ZP/11/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Gr. 1-7.

- Ogłoszenie


- Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach wprowadzonych do Wzoru umowy odpowiedziami na pytania z dnia 25.07.2016r.


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1-3.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - zgodnie z odp. na pyt. z dn. 15.07.2016r.


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 7


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/08/2016

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Istot. postanowienia umowy


- Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach z dn. 31.05.2016r.

- Załącznik nr  7 - po zmianach z dnia 31.05.2016r.


- Informacja o wyborze


-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2016

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Ogłoszenie


- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2016

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz panewek rewizyjnych i cementu kostnego

(Grupy 1-5)

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/01/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-7


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/17/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-16.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 1 do SIWZ - zmiana w               zakresie Grupy 15    

- Załączniki nr 2-6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

PCZ/II-ZP/14/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-6- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/11/2015

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2 6 - nieaktualne

- Załączniki nr 2-6 po zmianach z dn. 28.05.2015r. i 01.06.2015r.- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

-Odpowiedzi na pytania cz.4

PCZ/II-ZP/10/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

-Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 15.05.2015r.

- Załącznik nr 2 - 6- Informacja o wyborze

-Informacja Zamawiającego

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/05/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Endoprotez

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/04/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-6

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/02/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/01/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów medycznych:

- Pakiet 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 sztuka,

- Pakiet 2 - Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 sztuka,

- Pakiet 3 - Przyłóżkowy aparat USG – 1 sztuka

dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/18/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-19.

- Informacja o wyborze


- Punktacja


PCZ/II-ZP/17/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Rękawic medycznych w Grupach 1 - 3.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/15/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1 - 2.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/14/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/13/2014

Przetarg nieograniczony usługę kompleskowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/11/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o..

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/07/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Pakietach 1 i 2.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/06/2014

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/04/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę analizatora parametrów krytycznych.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez w grupach 1-5

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/01/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w grupach 1-6

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/02/2014

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa nici chirurgicznych w grupach 1-6.

- Informacja o wyborze