[UNIEWAŻNIENIE] Konkurs ofert nr 1/2024 o udzielanie świadczeń zdrowotnych – Ratownik Medyczny w SOR

 

PREZES ZARZĄDU/ DYREKTOR SZPITALA

PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W ŻNINIE

 

działając na podstawie przepisu Art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
oraz Art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NR 1/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć (SOR z IP):

o    ratownik medyczny – triażysta,

o    ratownik medyczny w odcinku SOR,

o    ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (Transport Medyczny)

 

Oferta powinna być zgodna ze Szczegółowymi warunkami uzupełniającego konkursu ofert nr 1/2024 o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWKO).  

Przyjmujący zamówienie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej lub w Dziale Sekcji ds. Osobowych.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w SWKO w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:35  do dnia 28.05.2024 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin. W przypadku ofert nadanych drogą pocztową lub kurierską o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu Oferty do Sekretariatu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 11:00 siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29.05.2024 r.

 

Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

 

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

 

PREZES ZARZĄDU

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

DYREKTOR SZPITALA

Maciej Hoppe

Załączniki:

Przewiń do góry Skip to content