ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Żninie zapewnia realizację prawa do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych zgodnie z poniższymi zasadami:

1.Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia

 • osobie upoważnionej przez pacjenta

 • po śmierci pacjenta: osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,

 • uprawnionym organom i podmiotom

2. Sposób udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń medycznych

 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku

 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 • na informatycznym nośniku danych

3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu a także osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie pisemnego wniosku jak również na podstawie wniosku złożonego w formie ustnej bądź elektronicznej na adres: ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, email: szpitalznin@szpitalznin.pl, telefon: 52 303 13 341 wew. 222.

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać:

  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w Sekretariacie szpitala lub Sekcji Statystyki, Dokumentacji Chorych i Rozliczeń z NFZ.

  Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Na czas realizacji wniosku wpływa w szczególności organizacja pracy komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną. Dokumentacja może zostać odebrana osobiście (po ustaleniu terminu) w Sekcji Statystyki, Dokumentacji Chorych i Rozliczeń z NFZ lub przesłana pocztą (doliczana jest dodatkowa opłata za przesyłkę). Sposób odbioru dokumentacji proszę określić we wniosku.

4. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

   • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych (wyniki badań obrazowych)

   • W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

   • W pozostałych przypadkach stosuje się przelicznik określony na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002
– za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007
– za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

5. Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza

  b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

  Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna za zgodą właściwego Archiwum Państwowego zostaje brakowana. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szpitala o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

Przewiń do góry Skip to content