[ROZSTRZYGNIĘCIE, AKTUALIZACJA] Konkurs ofert nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

PREZES ZARZĄDU/ DYREKTOR SZPITALA

PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W ŻNINIE

 

działając na podstawie przepisu Art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
oraz Art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NR 2/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pałuckim Centrum zdrowia Sp. z o. o. w Żninie  w zakresach:

  • Zakres nr 1 – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  • Zakres nr 2 – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej,
  • Zakres nr 3 – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Zakres nr 4 – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,
  • Zakres nr 5 – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Zakres nr 6 – lekarz systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Oferta powinna być zgodna ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert nr 2/2024 z dnia 28.05.2024 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na formularzu ofertowym: załącznik nr 1a (zakres nr 1-4), załącznik nr 1b (zakres nr 5), załącznik nr 1c (zakres nr 6).

Przyjmujący zamówienie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.szpitalznin.pl lub w Dziale Sekcji ds. Osobowych.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w SWKO w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:35 do dnia 06.06.2024 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin. W przypadku ofert nadanych drogą pocztową lub kurierską o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu Oferty do Sekretariatu.

UWAGA! Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla zakresu 1-4!

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 11:00 siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10.06.2024 r.

 

Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r.

 

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

PREZES ZARZĄDU

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

DYREKTOR SZPITALA

Maciej Hoppe

Załączniki:

Przewiń do góry Skip to content