Archiwum przetargów


 

Nr postępowania

Postępowanie

Dokumentacja

Wyjaśnienia,

odp. na pytania

PCZ/II-ZP/11/2020

Dostawa respiratora stacjonarnego 1 sztuki oraz respiratorów transportowych 2 sztuki

dla  Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie,

realizowana w ramach projektu pn.

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie.


[16.10.2020]

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

(dalej jako „Platforma Zakupowa”)

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 9.30

 

PCZ/II-ZP/09/2020

[11-09-2020]


Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem

– Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/09/2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik nr 5 do Siwz – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do Siwz – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz środków transportu

Załącznik nr 9 o SIWZ – Wykaz środków pioracych i dezynfekcyjnych

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

[16-09-2020]

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.

[21-09-2020]

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2020

[25-09-2020]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[16-09-2020]

– Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/09/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.

PCZ/II-ZP/08/2020

[13-08-2020]


Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-2

– Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/08/2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Grupa kapitałowa

[21-08-2020]

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2020

[27-08-2020]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

PCZ/II-ZP/04/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia


na dostawę zamgławiaczy do dezynfekcji pomieszczeń – ilość 4 szt. dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowaną w ramach projektu pn: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzone zostało na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm., z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych


[27.07.2020]


Informacja o udzieleniu zamówienia

 

PCZ/II-ZP/06/2020

[01-07-2020]


Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

– Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/06/2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie Grupa kapit.

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświdcz. o dopuszcz. do obrotu

[07-07-2020]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . PCZ/II-ZP/06/2020

[10.07.2020]

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/06/2020

[15-07-2020]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[06-07-2020]

– Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/06/2020

[07-07-2020]

– Odpowiedzi na pytania 2- PCZ/II-ZP/06/2020

PCZ/II-ZP/05/2020

[17-06-2020]

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-05-2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Załącznik asortymentowo-cenowy do SIWZ

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty 2020

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Gr. kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie

[26.06.2020]

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/05/2020

[08-07-2020]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[23-06-2020]

– Odpowiedzi na pytania – PCZ/II-ZP/05/2020

PCZ/II-ZP/01/2020

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego (ON) do środków transportu Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-01-2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

– Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ – po zmianach z dnia 17.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/1/2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania – PCZ-II-ZP-01-2020

PCZ/II-ZP/19/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Środków czystości w Grupach 1-6

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-19-2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo- cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Gr. kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/19/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania – PCZ-II-ZP-19-2019

PCZ/II-ZP/16/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-19.

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-16-2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo- cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach z dnia 26.09.2019

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wstępne

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – Grupa kapitałowa

– Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie – dop. do obr.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania – PCZ-II-ZP-16-2019

– Odpowiedzi na pytania – PCZ-II-ZP-16-2019

– Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach z dnia 26.09.2019

PCZ/II-ZP/15/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu  pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-15-2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

– Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Pakiet 1 – Sprzet rehabilitacyjny

– Załącznik nr 2.2 do SIWZ- Pakiet 2 – wyposażenie do sali rehabilitacyjnej

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Pakiet 2 – po zmianach z dnia 20.08.2019 r.

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Aktualny-Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Pakiet 2- po zmianach odp. na pyt. z dn. 22.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2019

Informacja o odrzuceniu ofert w zakresie Pakietu nr 2 – 16.09.2019r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania  20.08.2019r.

– Odpowiedzi na pytania  22.08.2019r.

PCZ/II-ZP/14/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-13

– Ogłoszenie – PCZ/III-ZP/14/2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ

– Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ – xml

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

– KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d6380e4c-2f21-46ab-a3fa-f9686905d5cf

– Szczególy postępowania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – po zmianach z dn. 12.09.2019r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert 18.09.2019

Sprostowanie do Informacji o zmianie terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania z dnia 18.09.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2019r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 20.09.2019r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania  12.09.2019r.

– Odpowiedzi na pytania część 2 z dn. 18.09.2019r.

– Odpowiedzi na pytania część 3 z dn. 20.09.2019r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

PCZ/II-ZP/13/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę OPATRUNKÓW w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-13-2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach z dnia 09.07.2019r.

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o wyrobach med.

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

– Odpowiedzi na pytania  09.07.2019r.

PCZ/II-ZP/12/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-12-2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oswiadczenie Gr. kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/12/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty w Gr.1,2,3,4,5,8,9,unieważnieniu postępowania w zakresie Gr. 7 oraz odrzuceniu oferty

Informacja o odrzuceniu ofert w gr. 6


Zawiadomienie o wyborze oferty w Gr. 6– Odpowiedzi na pytania cz.1- 13.06.2019r.

– Odpowiedzi na pytania cz.2- 14.06.2019r.

– Odpowiedzi na pytania cz.3- 14.06.2019r.

PCZ/II-ZP/11/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986, 2215) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 o ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia:

Dostarczanie przygotowanych całodziennych posiłków

dla pacjentów  oraz dystrybucja w oddziały szpitalne

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

– Ogłoszenie – PCZ-II-ZP-11-2019

– Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– Załącznik nr 4 –  Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz samochodów

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Ośw. o Grupie kapitałowej

– Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/11/2019

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

PCZ/II-ZP/10/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej na Oddział Ginekologiczno- Położniczy oraz wyposażenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Załącznik nr 2.1 – Pakiet 1 – Aparat USG

Załącznik nr 2.1 – Pakiet 1 – Aparat USG – poprawiony odp. na pyt z dn. 27.05.2019r

Załącznik nr 2.2 – Pakiet 2 – Aparaty do Fizjoterapii

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oswiadczenie dotyczące przynależności do Grupy kapitałowej

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/10/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/10/2019

– Odpowiedzi na pytania – 27.05.2019r.

PCZ/II-ZP/09/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Rękawic medycznych w Pozycjach 1-8

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ – Rękawice w Pozycjach 1-8

– Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrobach medycznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Informacja o przedłużeniu  terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/9/2019

– Odpowiedzi na pytania – 27.05.2019r.

PCZ/II-ZP/07/2019

Postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. na: Dostawę sprzętu medycznego realizowaną w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie” nr POIS.09.01.00-00-0344/18  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

– Zapytanie ofertowe

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 2.1. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych

Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 2.2. Pulsoksymetr

Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 2.3 Zestaw do trudnejj intubacji

Opsi przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.4 Zestaw do intubacji i wentylacji

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/07/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/7/2019

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/08/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5.

– JEDZ-PCZ-II-ZP-08-2019

– KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ee0a469f-d35f-4b50-a139-588fd42d74ec

– Szczególy postępowania

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 3 – Ośw. dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2019

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/08/2019

 

PCZ/II-ZP/06/2019

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie

– Załącznik nr 3 – Ośw. Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

– Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do dyspon.

– Załącznik Nr 6 – wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Informacja o przedłużeniu  terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/06/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/6/2019

– Odpowiedzi na pytania

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/03/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego realizowaną w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie” nr POIS.09.01.00-00-0344/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Pakiet 1 – Kardiomonitory- Zestawienie warunków i parametrów technicznych

Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Pakiet 2 – Respirator – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.3 do SIWZ – Pakiet 3 – USG – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.4 do SIWZ – Pakiet 4 – Pompa infuzyjna – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

Załącznik nr 3.5 do SIWZ – Pakiet 5 – Aparat do płynów inf. – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.6 do SIWZ – Pakiet 6 – Pulsoksymetr- Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.7 do SIWZ – Pakiet 7 – Elektryczne urządzenie do ssania – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

Załącznik nr 3.8 do SIWZ – Pakiet 8 – Zestaw do trudnej intubacji – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.9 do SIWZ – Pakiet 9 – Zestaw do intubacji i wentylacji – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

– Załącznik nr 3.10 do SIWZ – Pakiet 10 – Aparat do powierzchn.ogrzewania pacjenta – Zestawienie warunków i parametrów technicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do Grupy kapitałowej

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/03/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 5,6,8 i 9

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów 1,2,3,4,7,10

– Odpowiedzi na pytania cz.1

– Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/02/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego (ON) do środków transportu Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – po zmianach

– Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/02/2019

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/02/2019

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/17/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-11

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz asortymentowo cenowy

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

– Załącznik nr 4 do SIWZ –  Grupa kapitałowa

– Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/17/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/17/2018

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/16/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

– Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

– Zał. nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

– Zał. nr 5 do SIWZ – Ośw. – grupa kapitałowa

– Zał. nr 6 do SIWZ – Ośw. o dop. do obrotu i stosow.

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/16/2018

– Odpowiedzi na pytania

– Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/15/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy konstrukcji

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt budowlany2018

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary

– Załącznik nr 4 do SIWZ – Akty,opinia wodna

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowych

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót

– Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

– Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 11 do SIWZ – Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 12 do SIWZ – Obowiazek podatkowy

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/15/2018

 

PCZ/II-ZP/14/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

– Załącznik nr 4 – Wzór umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 – Ośw. dot. oferowanego asortymentu

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/14/2018

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/13/2018

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Ośw. dot. wykluczenia

– Załącznik nr 4 do SIWZ – Ośw. o spełnianiu warunków udziału w post.

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Ośw. Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi

– Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz środków transportu

– Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

– Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/13/2018

– Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

PCZ/II-ZP/12/2018

Przetarg na:

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 8 wykaz sprzętu elektronicznego

– Załącznik nr 9 wykaz pojazdów

– Załącznik nr 10 wykaz szkodowości

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

PCZ/II-ZP/10/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– Załącznik nr 4 – Wzór umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/10/2018

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/10/2018

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/09/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy konstrukcji

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt budowlany2018

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary

– Załącznik nr 4 do SIWZ – Akty,opinia wodna

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowyc

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót

– Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

– Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 11 do SIWZ – Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 12 do SIWZ – Obowiazek podatkowy

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/09/2018

– Zawiadomienie unieważnieniu postępowania – PCZ/II-ZP/09/2018

 

PCZ/II-ZP/08/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8.

Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ – Rękawice med. w poz. 1-8

– Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Ośw. o braku podstaw do wykluczenia

– Załącznik nr 4 – Wzór umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrobach med.

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/08/2018

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/08/2018

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

„Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”

– 2018-OJS065-144229-pl – Ogł. o zamówieniu opublikowane

– SIWZ – Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

– SIWZ – Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

– Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 3 – JEDZ

–  espd-JEDZendoprotezy

– Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

– Załącznik nr 5 – Wzór umowy

– Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. wyrobów medycznych

Zbiorcze zestawienie ofert.

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/07/2018

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy konstrukcji

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt budowlany2018

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary

– Załącznik nr 4 do SIWZ – Akty,opinia wodna

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (winda, platforma)

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót

– Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

– Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 11 do SIWZ – Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 12 do SIWZ – Obowiazek podatkowy

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/06/2018


– Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania – PCZ/II-ZP/06/2018

 

PCZ/II-ZP/17/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortym-cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – (zmiana)

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

– Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/17/2017

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/17/2017

– Odpowiedzi na pytania cz.1

– Odpowiedzi na pytania cz.2

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PCZ/II-ZP/13/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-10

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie

– Załącznik nr 4  – Grupa kapitałowa (oświadczenie)

– Załącznik nr 5 – Wzór umowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

– Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/13/2017

Informacja dotycząca informacji z otwarcia ofert- PCZ/II-ZP/13/2017

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/13/2017

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/11/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w Grupach 1-9

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załacznik nr 3 – Oświadczenie

– Załącznik nr 4 – wzór umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/11/2017


– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/11/2017

– Odpowiedzi na pytania cz.1

– Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2017

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania przygotowanych całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały szpitalne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

– Informacja dot. Ogłoszenia o zamówieniu

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

– Część II SIWZ Załączniki

– Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

– Część IV SIWZ – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/10/2017


– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/10/2017

 

PCZ/II-ZP/09/2017

Przetarg na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

– Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo- cenowy  – po zmianach z dnia 16.05.2017r.

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/09/2017


– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/09/2017

– Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-3

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

– Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert – PCZ/II-ZP/06/2017


– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/06/2017

 

PCZ/II-ZP/18/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 2

– Załącznik nr 3

– Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– SIWZ – po zmianach z dnia 13.12.2016r.

Informacja z otwarcia ofert –

          PCZ/II-ZP/18/2016

– Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/18/2016

– Informacja

– Odpowiedzi na pytania

– Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/13/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch Ambulansów typu B w formie leasingu operacyjnego

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 2

– Załącznik nr 2a

– Załącznik nr 2b

– Załącznik nr 3

– Załącznik nr 4

– Załącznik nr 4a

– Załącznik nr 5

– Bilans – 2015

– Rachunek zysków i strat – 2015

– F- 01 – II kw. 2016

– Informacja o wyborze


-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/11/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Gr. 1-7.

Ogłoszenie

– Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2 – 6

– Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach wprowadzonych do Wzoru umowy odpowiedziami na pytania z dnia 25.07.2016r.

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1-3.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2 – 6

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Załącznik nr 1 do SIWZ – zgodnie z odp. na pyt. z dn. 15.07.2016r.

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2 – 7

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/08/2016

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2 – 6

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Istot. postanowienia umowy

– Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach z dn. 31.05.2016r.

– Załącznik nr  7 – po zmianach z dnia 31.05.2016r.

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2016

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– Ogłoszenie

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/03/2016

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz panewek rewizyjnych i cementu kostnego

(Grupy 1-5)

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2 – 6

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/01/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-7

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/17/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-16.

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana w               zakresie Grupy 15    

– Załączniki nr 2-6

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

PCZ/II-ZP/14/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2-6

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

– Załączniki nr 2-6

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/11/2015

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 6 – nieaktualne

Załączniki nr 2-6 po zmianach z dn. 28.05.2015r. i 01.06.2015r.

– Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

-Odpowiedzi na pytania cz.4

PCZ/II-ZP/10/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

– Ogłoszenie

– SIWZ

– Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 15.05.2015r.

– Załącznik nr 2 – 6

– Informacja o wyborze

-Informacja Zamawiającego

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/05/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Endoprotez

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/04/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-6

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/02/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/03/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/01/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów medycznych:

– Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 sztuka,

– Pakiet 2 – Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% – 1 sztuka,

– Pakiet 3 – Przyłóżkowy aparat USG – 1 sztuka

dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/18/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-19.

– Informacja o wyborze

– Punktacja

 

PCZ/II-ZP/17/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Rękawic medycznych w Grupach 1 – 3.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/15/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1 – 2.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/14/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/13/2014

Przetarg nieograniczony usługę kompleskowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/11/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o..

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/07/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Pakietach 1 i 2.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/06/2014

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/04/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę analizatora parametrów krytycznych.

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/03/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez w grupach 1-5

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/01/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w grupach 1-6

– Informacja o wyborze

 

PCZ/II-ZP/02/2014

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa nici chirurgicznych w grupach 1-6.

– Informacja o wyborze

 
 
 
Przewiń do góry Skip to content